Board logo

标题: [编程开发] 计费版im即时通讯协同视频会议源码转让出售 [打印本页]

作者: hexin3210    时间: 2011-7-8 11:00     标题: 计费版im即时通讯协同视频会议源码转让出售

    功能包括即时通讯功能, 视频会议功能,模块功能完善
    点对点视频聊天可以设置为收费,以及免费咨询,收费单位按分钟计算,后台可以灵活设置
    支持文件发送 语音视频  大批量文件共享  远程协助  多人聊天等功能
   支持公告通知发送功能 支持群组 视频会议   
   支持密友设置权限功能
   支持组织机构功能
   更易用的界面美化
具体的请联系QQ:2247894703   (上班时间联系)
作者: hexin3210    时间: 2011-7-20 14:04

好软件好源码值得信赖
欢迎光临 稻草软件论坛 (http://www.dcrjs.com/) Powered by Discuz! 7.2